Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu prawe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Rekrutacja
Tablica Ogłoszeń

- baner_2a.jpg

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Film promocyjny ZSP

Materiały do pobrania:

Folder reklamowy

- plakat_nowyzsp.jpg

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz Zarządzenia nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym ora postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

I. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/dziennych/dla młodzieży

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach odbywać się będzie na podstawie:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

b) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum;

c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

- uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty;

- uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego;

- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, określone w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;

2. Suma punktów rekrutacyjnych obliczana będzie według następujących zasad (w maksymalnej punktacji):

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

A) 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach, zgodnie z zasadą:

a) wynik przedstawiony w procentach z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

- język obcy nowożytny,

mnoży się przez 0,2

B) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • 20 punktów – ocena: celujący,
 • 16 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 12 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punkty – ocena: dostateczny,
 • 2 punkty – ocena: dopuszczający;

a) kandydatom do klasy liceum ogólnokształcącego nalicza się punkty z przedmiotów:

-dla specjalności akademickiej: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia,

-dla specjalności prawno-policyjnej: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie,

-dla specjalności pożarnictwo i ratownictwo medyczne: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia,

b) kandydatom do klasy technikum mechanicznego, technikum informatycznego się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka

c) kandydatom do klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa nalicza się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia

d) kandydatom do klasy technikum usług fryzjerskich nalicza się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia

e) kandydatom do klasy technikum ochrony środowiska nalicza się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia

f) kandydatom do klasy zasadniczej nalicza się punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia;

C) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. ,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,.

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt,

- krajowym – 3 pkt.,

- wojewódzkim – 2 pkt.,

- powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

e) 2 punkty za inne osiągnięcia: wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych; stała, udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu; udokumentowana działalność w redakcji gazetki szkolnej lub przy tworzeniu szkolnych stron internetowych, udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego na poziomie podstawowym stosując zasady wymienione w §10 ust. 1 punkt 1, 2 i 3 oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. (Dz. U. 2015.1942).

4. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

5. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje § 2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

6. Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej ilości punktów rekrutacyjnych na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów, są:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Kandydaci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach składają podania w formie papierowej w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2016r. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły. Kandydat może jednocześnie złożyć podanie do nie więcej niż trzech szkół.

10. W terminie od 24 do 28 czerwca 2016 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

 • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły;
 • oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy: dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły zasadniczej,
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi),
 • dokumenty wynikające z zapisu pkt. 7,
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

11. Kandydatom nieprzyjętym do szkoły dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Otrzymają oni również szczegółowe informacje umożliwiające wybór innej klasy, innego zawodu, innej szkoły, a także adresy punktów informacyjnych.

12. Ogłoszenie wyników rekrutacji (list kandydatów przyjętych do szkoły) nastąpi 1 lipca 2016 r. do godz. 13.00.

13. Kandydaci przyjęci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Cegielskiego w Ziębicach są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej do 6 lipca 2016 r. do godziny 15.30, przedkładając oryginały świadectw (w razie wcześniejszego złożenia kopii).

14. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas oraz ogłoszenie listy wolnych miejsc nastąpi najpóźniej 7 lipca 2016 r.

15. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

16. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postepowania z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

Ziębice, 15 lutego 2016r.

 

 

 • Paweł Nowak
 • Erasmus
 • Harmanice
 • Masfrost
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • PNWM
 • Szkoła bez przemocy
 • Comenius
 • Szkoła z klasą
 • Szkoła współpracy
 • UP Wrocław
 • Uniwersytet wrocławski
 • PWSZ Nysa
 • Wiarygodna szkoła
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij