Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Menu prawe
Treść główna
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Stowarzyszenie / Statut
Tablica Ogłoszeń

- baner_2a.jpg

 

 

 

 

Statut

 

STATUT

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 140, z póŸniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z póŸniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorzšdnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Siedzibš Stowarzyszenia jest miasto Ziębice.
4. Terenem działalnoœci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz - z zachowaniem obowišzujšcych przepisów – terytoria innych państw.
5. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione zgodnie z obowišzujšcymi przepisami.
6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii. 

§ 2 

1. Działalnoœć statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społecznoœci, a szczególnie na rzecz wspierania i rozwijania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

2. Działalnoœć na rzecz ogółu społecznoœci jest wyłšcznš statutowš działalnoœciš Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społecznoœci w sferze okreœlonej w § 5.

3. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalnoœć pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1 i 2. 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swojš działalnoœć na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział II
Cele, zadania i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 4

Celem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach jest:
a) wspieranie rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach,

b) promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach,

c) organizowanie i tworzenie warunków do pozalekcyjnej aktywnoœci uczniów na terenie miasta, gminy i powiatu;

d) pozyskiwanie funduszy i uczestniczenie w programach pomocowych na rzecz aktywizacji społecznoœci lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,

e) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i społecznego Ziębic i okolic,

f) dbanie o tradycję i kultywowanie historii szkolnictwa zawodowego na terenie Ziębic,

g) pomoc uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach,
h) promowanie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji oraz angażowanie do tych działań uczniów i nauczycieli szkoły,
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

j) promocja i ochrona zdrowia,
k) wszelkie działania w kierunku wspierania nauki, edukacji, oœwiaty i wychowania.

§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

a) uczestniczenie w konkursach grantowych, programach społecznych na rzecz edukacji, wychowania i rozwoju lokalnego,
b) prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, warsztatów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
c) szeroko rozumianš działalnoœć kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamoœci, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
d) organizację grup teatralnych, sportowych, turystycznych, terapeutycznych i innych,
e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z terenu miasta, gminy i okolic,
f) organizację wystaw, przeglądów twórczoœci artystycznej,
g) organizowanie wsparcia dla młodzieży i ich rodzin w trudnej sytuacji, np. poprzez doraŸnš zbiórkę odzieży, pomocy szkolnych, produktów żywnoœciowych oraz wsparcie osób niepełnosprawnych, a także tworzenie i udział w programach stypendialnych,
h) realizację programów i projektów profilaktycznych,
i) organizację imprez sportowych, wspieranie szkolnego klubu sportowego,
j) wspieranie i promowanie dzieci uzdolnionych,
k) organizację wypoczynku, wycieczek, rajdów,
l) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
m) prowadzenie działalnoœci promocyjnej szkoły, np. przez przygotowywanie wydawnictw i prowadzenie własnej strony internetowej,
n) podejmowanie w ramach obowišzujšcych przepisów wszelkich przedsięwzięć zwišzanych z rozwojem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach. 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowišzki


§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielš się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierajšcych,
c) członków honorowych. 

§ 7

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba posiadajšca zdolnoœć do czynnoœci prawnych, będšca obywatelem polskim.


2. Członkiem wspierajšcym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnoœciš Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowš, rzeczowš lub intelektualnš. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierajšcym Stowarzyszenia. 

3. Członków zwyczajnych i wspierajšcych przyjmuje w drodze uchwały Zarzšd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkowie zwyczajni majš prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowišcym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczšce działalnoœci Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e) zaskarżyć do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwałę Zarzšdu Stowarzyszenia o skreœleniu z listy członków.


5. Członkowie zwyczajni majš obowišzek:

a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) dbać o mienie Stowarzyszenia.

6. Członek wspierajšcy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczšce zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

7. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Zarzšd może przyznawać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowišzki członka zwyczajnego, z wyjštkiem obowišzku okreœlonego w §7 ust. 5 pkt. c). 

§ 8


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależnoœci do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piœmie do Zarzšdu,
b) skreœlenia przez Zarzšd, z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku,
c) wykluczenia uchwałš Zarzšdu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) œmierci członka lub utraty osobowoœci prawnej przez członka wspierajšcego - osobę prawną.

2. Od uchwał Zarządu o skreœleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały na piœmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady okreœlone w ust. 2. 

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 9

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,
b) Zarzšd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarzšdem,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 10


1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

2. W przypadku ustšpienia, wykluczenia lub œmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. 

§ 11

1. Walne Zebranie jest najwyższš władzš Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania mogą być:

a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porzšdku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesišca od daty zgłoszenia wniosku lub żšdania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczšcy, sekretarz, członkowie w liczbie od 2 do 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględnš większoœciš obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadajš zwykłš większoœciš głosów, w głosowaniu jawnym, w obecnoœci co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz bez okreœlenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut póŸniej niż pierwszy termin.

8. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywajš się w głosowaniu tajnym w obecnoœci co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

9. Kompetencje Walnego Zebrania:

a) uchwalenie głównych kierunków działalnoœci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwał dotyczšcych absolutorium dla ustępujšcego Zarzšdu,
c) wybór Prezesa i członków Zarzšdu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
d) ustalenie wysokoœci składek członkowskich,
e) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwišzania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majštku,
f) uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarzšdu,
h) nadawanie godnoœci członka honorowego,
i) ocenianie działalnoœci Zarzšdu i Komisji Rewizyjnej,
j) decydowanie o zbyciu składników majštku trwałego Stowarzyszenia. 

§ 12


1. Zarząd kieruje całokształtem działalnoœci Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnštrz i ponosi odpowiedzialnoœć przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 7 członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarzšd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały Zarządu zapadajš zwykłš większoœcią głosów w obecnoœci co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarzšdu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywajš się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz dwa miesišce.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane sš przez Prezesa.

6. Kompetencje Zarzadu:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnštrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie całokształtem działalnoœci Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
c) zarzšdzanie majštkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, œrodków pochodzšcych z ofiarnoœci publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
d) sporzšdzanie sprawozdań z działalnoœci,
e) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) uchwalanie planów działalnoœci Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
h) przyjmowanie, skreœlanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierajšcych,
i) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalnoœci Stowarzyszenia,
j) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowišzku płacenia składek członkowskich,
k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

§ 13

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierajš spoœród siebie przewodniczšcego komisji.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalnoœci Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarzšdu z wnioskami wynikajšcymi z ustaleń z kontroli i żšdanie wyjaœnień,
c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywišzywania się przez Zarzšd z jego statutowych obowišzków, a także prawo żšdania zwołania posiedzenia Zarzšdu,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalnoœci oraz występowanie z wnioskiem dotyczšcym absolutorium dla ustępujšcego Zarządu,

3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większoœciš głosów w obecnoœci wszystkich jej członków.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogš brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległoœci z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogš być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyœlnej. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.

9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaœnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 14

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierajš za nie wynagrodzenia. 

 

Rozdział V
Majštek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 15

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) nieruchomoœci,
b) ruchomoœci,
c) fundusze, wierzytelnoœci i prawa majątkowe.

2. ródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) wpływy ze składek członkowskich,
b) subwencje, darowizny, spadki i zapisy, œrodki pochodzšce z ofiarnoœci prywatnej,
c) wpływy z działalnoœci statutowej,
d) dochody z majštku Stowarzyszenia
e) dotacje i kontrakty.

3. Dochód z działalnoœci Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

4. Do dysponowania majštkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania, obcišżania majštku, nieruchomoœci oraz dysponowania œrodkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowišzań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostajš w zwišzku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sš zwišzani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majštku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególnoœci jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majštku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpoœrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczš członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

§ 16

Do ważnoœci oœwiadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majštkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i jednego członka Zarządu. 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 17

1. Zmiany statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia dokonywane sš przez Walne Zebranie i wymagają kwalifikowanej większoœci 2/3 głosów, przy obecnoœci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie okreœla sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, Nr 20, poz. 104 z póŸniejszymi zmianami). 

 

Statut został uchwalony na spotkaniu członków założycieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w dniu 6 listopada 2006 r.

 • Paweł Nowak
 • Erasmus
 • Harmanice
 • Masfrost
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • PNWM
 • Szkoła bez przemocy
 • Comenius
 • Szkoła z klasą
 • Szkoła współpracy
 • UP Wrocław
 • Uniwersytet wrocławski
 • PWSZ Nysa
 • Wiarygodna szkoła
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie

projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij